Search
Generic filters

Kinderalimentatie

Vaststelling/wijziging kinderalimentatie

Onderwerpen

Ouders zijn verplicht naar draagkracht bij te dragen in:

  • de kosten van verzorging en opvoeding (tot 18 jaar); of
  • de kosten van levensonderhoud en studie (van 18 tot 21 jaar);

van hun kinderen. Datzelfde geldt voor stiefouders ten opzichte van de stiefkinderen zolang deze tot zijn/haar gezin behoren.

Als ouders bij elkaar zijn, gaat dit veelal vanzelf. Na een scheiding heeft dit meer voeten in de aarde en komt de vraag aan de orde wie wat moet bijdragen in de kosten van de kinderen en of een ouder gehouden is om (een deel van) zijn/haar bijdrage in de kosten van de kinderen aan de andere ouder te betalen (kinderalimentatie).

Behoefte en draagkracht

Voorafgaand aan de vaststelling van de door een (stief)ouder te betalen bijdrage in de kosten wordt berekend:

  • wat de behoefte van de kinderen is (uitgaand van het besteedbaar inkomen in het jaar voorafgaand aan het verbreken van de relatie van de (stief)ouders); en
  • wat de draagkracht van de (stief)ouders is (uitgaand van het huidige inkomen van ieder van de (stief)ouders).

Iedere (stief)ouder draagt bij naar rato van zijn/haar draagkracht. In samengestelde gezinnen kan het gaan om twee ouders en twee stiefouders die ieder naar draagkracht moeten bijdragen in de kosten van de kinderen.

Zorgkorting

De ouder bij wie het kind niet zijn/haar hoofdverblijf heeft, heeft mogelijk recht op ‘zorgkorting’. Dit is een korting die je als alimentatie betalende ouder op jouw aandeel in de kosten in mindering mag brengen omdat dat je één of meerdere dagen per week voor het kind/de kinderen zorgt.

De zorgkorting is afhankelijk van het gemiddeld aantal dagen per week dat het kind /de kinderen bij die ouder verblijft/verblijven (minder dan 1 dag, 1 dag, 2 dagen of 3 of meer dagen per week) en is een percentage (5%, 15%, 25% of 35%) van de berekende kosten van het kind /de kinderen.

Ouders en stiefouders kunnen in overleg de kosten van hun (stief)kinderen en de door ieder van hen te leveren bijdrage in die kosten berekenen en vaststellen welk bedrag aan kinderalimentatie de één aan de ander zal betalen. Lukt jullie dit niet, dan kun je aan de rechter vragen om hierover een beslissing nemen.

Indexering kinderalimentatie

Elk jaar worden de alimentatiebedragen verhoogd (geïndexeerd) met een door de Minister van Justitie te bepalen percentage. De hoogte van dit percentage verschilt per jaar, afhankelijk van het prijsindexcijfer.

Met onderstaande tool kun je berekenen hoe de jaarlijkse indexering een eenmaal vastgesteld bedrag aan kinderalimentatie verhoogt.

Wijziging kinderalimentatie (artikel 1:401 BW)

Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst tussen partijen, waarin een kinderalimentatieverplichting is opgenomen kan bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer:

  • die alimentatieverplichting door een wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen (dit geldt zowel voor een rechterlijke uitspraak als voor een overeenkomst);
  • die alimentatieverplichting van meet af aan niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan doordat van onjuiste of van onvolledige gegevens is uitgegaan (dit geldt alleen voor een rechterlijke uitspraak);
  • de overeenkomst over die alimentatieverplichting is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven (dit geldt alleen voor een overeenkomst) en tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst bewust van de wettelijke maatstaven afweken (in dat laatste geval kan de alimentatieovereenkomst enkel gewijzigd worden als er sprake is van een wijziging van omstandigheden die meebrengt dat de wederpartij, in het licht van alle dan bestaande omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten).

Herberekening kinderalimentatie

Een wijziging van omstandigheden kan zijn dat jij of de andere (stief)ouder meer of minder gaat verdienen. Ons kantoor biedt de mogelijkheid om een herberekening voor de kinderalimentatie te maken. Op basis van de beschikbare financiële gegevens maakt de advocaat een berekening. Bij deze berekening ontvang je een toelichting en het advies of er sprake is van een situatie waarin wijziging van de alimentatie haalbaar is. Ons kantoor hanteert voor deze herberekening met toelichting en advies een vaste prijs.

Benieuwd naar de kosten? Neem dan contact met ons op.

Bezoekadres:

Albert Schweitzerlaan 10
3451 EC Vleuten

Open op werkdagen van
09.00 tot 17.00 uur.

Postadres:

Postbus 131
3450 AC Vleuten

KvK-nummer:
30249467

Telefoon/Email:

T: 030 – 241 35 46
E: [email protected]

adres:

© 2021 Brokers Advocaten Algemene voorwaardenPrivacy statement

Webdesign & online marketing:

Scroll naar top