Kinderalimentatie

Vaststelling/wijziging kinderalimentatie

Onderwerpen

Moet ik kinderalimentatie betalen?

Op grond van de wet zijn ouders verplicht naar rato van hun draagkracht bij te dragen in:

 • de kosten van verzorging en opvoeding (tot 18 jaar); of
 • de kosten van levensonderhoud en studie (van 18 tot 21 jaar);

van hun kinderen. Datzelfde geldt voor stiefouders ten opzichte van de stiefkinderen zolang deze tot zijn/haar gezin behoren.

Als ouders bij elkaar zijn, gaat dit veelal vanzelf. Na een scheiding heeft dit meer voeten in de aarde en komt de vraag aan de orde wie wat moet bijdragen in de kosten van de kinderen en of een ouder gehouden is om (een deel van) zijn/haar bijdrage in de kosten van de kinderen aan de andere ouder te betalen (ook wel kinderalimentatie genoemd). 

Behoefte en draagkracht

Maar hoe weet je nu welk bedrag aan kinderalimentatie is jullie situatie betaald moet worden?

Voordat je kunt vaststellen welk bedrag aan kinderalimentatie door een (stief)ouder zou moeten en kunnen worden betaald, moet worden vastgesteld:

 1. wat de behoefte van de kinderen is (uitgaand van het besteedbaar inkomen in het jaar voorafgaand aan het verbreken van de relatie van de ouders); en
 2. wat de draagkracht van de (stief)ouders is (uitgaand van het huidige inkomen van ieder van de (stief)ouders).

Iedere (stief)ouder moet naar rato van zijn of haar draagkracht voorzien in de behoefte van de kinderen.

In samengestelde gezinnen kan het gaan om twee ouders en twee stiefouders die ieder naar draagkracht moeten bijdragen in de kosten van de kinderen. Omdat daarbij soms ook rekening moet worden gehouden met de behoefte van de kinderen van de stiefouder, kan dat een ingewikkelde rekensom zijn.

Zorgkorting

De ouder bij wie het kind niet zijn/haar hoofdverblijf heeft (eenvoudig gezegd: bij wie het kind niet staat ingeschreven in de gemeente), heeft recht op ‘zorgkorting’. Dit is een korting die je als alimentatie betalende ouder op jouw aandeel in de kosten in mindering mag brengen omdat dat je één of meerdere dagen per week zelf voor je kind of kinderen zorgt.

Bij de berekening van de draagkracht wordt bij de ouder die alimentatie aan de andere ouder moet betalen van zijn of haar draagkracht een deel aangemerkt als zorgkorting en een ander deel als beschikbaar om kinderalimentatie van te betalen.

Het percentage van de zorgkorting is afhankelijk van het gemiddeld aantal dagen per week dat je kind of kinderen bij je verblijft/verblijven. De zorgkorting bedraagt:

 • 5% als je kind minder dan 1 dag per week bij jou is
 • 15% als je kind gemiddeld 1 dag per week bij jou is
 • 25% als je kind gemiddeld 2 dagen per week bij jou is
 • 35% als je kind gemiddeld 3 of meer dagen per week bij jou is.

Ouders en stiefouders kunnen in overleg met elkaar de kosten van hun (stief)kinderen en de door ieder van hen te leveren bijdrage in die kosten berekenen en vaststellen welk bedrag aan kinderalimentatie de één aan de ander zal betalen. Lukt jullie dit niet, dan kun je altijd aan de rechter vragen om hierover een beslissing nemen.

Welke kosten moet ik betalen van de kinderalimentatie?

Het begrip kinderalimentatie is voor iedereen bekend, maar het is voor ouders niet altijd duidelijk welke ouder welke kosten van de kinderen voor zijn of haar rekening dient te nemen. Deze onduidelijkheid leidt regelmatig tot discussies tussen ouders en kan zelfs reden zijn om hierover een procedure te voeren.

Onderverdeling kosten van de kinderen

Allereerst is het goed om te weten dat we de kosten van de kinderen onderverdelen in drie onderdelen, te weten:

 1. de verblijfskosten: hieronder vallen de kosten voor eten, drinken, speelgoed, uitstapjes en de kosten voor de huishouding;
 2. de verblijfsoverstijgende kosten: hieronder vallen de kosten voor kleding, oppaskosten, kosten voor school en sport, kapper en niet-vergoede medische kosten;
 3. de buitengewone kosten: denk aan kosten voor een beugel of bril. 

De verblijfskosten komen voor rekening van de ouder waar de kinderen op dat moment verblijven. De ouder die alimentatie moet betalen ontvangt hiervoor een zorgkorting (zie hierboven). Een deel van de draagkracht van de ouder die kinderalimentatie betaalt, mag deze ouder zelf houden om deze kosten te betalen (de zorgkorting).

De verblijfsoverstijgende kosten en de buitengewone kosten komen voor rekening van de ouder die de alimentatie ontvangt. Hier tegenover staat dat deze ouder het recht heeft op de kinderbijslag (van het SVB) en meestal ook het kindgebonden budget (met een alleenstaande ouderkop) ontvangt (een toeslag te ontvangen via de Belastingdienst). 

Situatie voor 1 januari 2020

Tot 1 januari 2020 vielen de kosten voor kleding onder de verblijfskosten. Per 1 januari 2020 heeft hierin een wijziging plaatsgevonden. Vanaf die datum vallen de kosten van kleding onder de verblijfsoverstijgende kosten; zij komen vanaf die datum dus uitsluitend voor rekening van de ouder die de alimentatie ontvangt. Deze wijziging staat in het Rapport van de Expert Groep Alimentatienormen. In dit rapport staan de normen en richtlijnen die rechters kunnen toepassen bij de invulling van wettelijke begrippen zoals draagkracht en behoefte bij het vaststellen van kinderalimentatie.

Andere afspraken maken?

In een ouderschapsplan of door middel van onderling overleg kunnen ouders andere afspraken maken over de kosten van de kinderen. Zo kunnen zij afspreken dat bepaalde kosten van de kinderen door hun samen worden gedragen, denk bijvoorbeeld aan kosten voor sportcontributies of niet-vergoede medische kosten.

Hebben de ouders hierover niets met elkaar afgesproken, dan geldt dat alle verblijfsoverstijgende (en buitengewone) kosten voor rekening komen van de ouder die alimentatie ontvangt.

Indexering kinderalimentatie

Elk jaar worden de alimentatiebedragen verhoogd (geïndexeerd) met een door de Minister van Justitie te bepalen percentage. De hoogte van dit percentage verschilt per jaar, afhankelijk van het prijsindexcijfer.

Met onderstaande tool kun je berekenen hoe de jaarlijkse indexering een eenmaal vastgesteld bedrag aan kinderalimentatie verhoogt.

Kan de kinderalimentatie worden gewijzigd?

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. De wet zegt in artikel 1:401 BW dat een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst tussen partijen, waarin een kinderalimentatieverplichting is opgenomen, bij latere rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer:

 • die alimentatieverplichting door een wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen (dit geldt zowel voor een rechterlijke uitspraak als voor een overeenkomst);
 • die alimentatieverplichting van meet af aan niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan doordat van onjuiste of van onvolledige gegevens is uitgegaan (dit geldt alleen voor een rechterlijke uitspraak);
 • de overeenkomst over die alimentatieverplichting is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven (dit geldt alleen voor een overeenkomst) en tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst bewust van de wettelijke maatstaven afweken (in dat laatste geval kan de alimentatieovereenkomst enkel gewijzigd worden als er sprake is van een wijziging van omstandigheden die meebrengt dat de wederpartij, in het licht van alle dan bestaande omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten).

Herberekening kinderalimentatie laten maken

Een wijziging van omstandigheden kan zijn dat jij of de andere (stief)ouder meer of minder gaat verdienen. Hierdoor kan het zijn dat het eerder vastgestelde of overeengekomen alimentatiebedrag niet meer kan worden betaald of juist dat er meer door de andere ouder moet worden betaald.

Ons kantoor biedt de mogelijkheid om tegen een vaste prijs een herberekening voor de kinderalimentatie te maken.

Op basis van de beschikbare financiële gegevens maakt de advocaat een berekening. Bij deze berekening ontvang je een toelichting en het advies of er sprake is van een situatie waarin wijziging van de alimentatie haalbaar is. Benieuwd naar de kosten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Scroll naar boven