Search
Generic filters

Partneralimentatie

Onderwerpen

Vaststelling partneralimentatie

Naast de vaststelling van kinderalimentatie kan het zijn dat er partneralimentatie betaald moet worden. Er bestaat op grond van de wet enkel een verplichting tot het betalen van partneralimentatie als je getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad.

Om aanspraak te kunnen maken op partneralimentatie moet er allereerst sprake zijn van behoeftigheid: vastgesteld moet worden wat de behoefte van de alimentatiegerechtigde partner is om in de (huwelijksgerelateerde) kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien en in hoeverre deze partner daarin niet zelf kan voorzien.

Vervolgens zal berekend moeten worden in hoeverre de andere partner draagkracht heeft om dat tekort in inkomen aan te vullen middels partneralimentatie.

Let op: de betaling van kinderalimentatie gaat voor op de betaling van partneralimentatie.

Ook ten aanzien van de partneralimentatie geldt dat de hoogte van de door de ene aan de andere partner te betalen partneralimentatie in overleg kan worden vastgelegd. Lukt dit niet, dan kan aan de rechter worden gevraagd om hierover een beslissing nemen.

Alimentatieduur

De wettelijke verplichting tot betaling van partneralimentatie (mits behoeftigheid en draagkracht; zie kopje hiervóór) kent een maximale looptijd. Maximaal omdat de alimentatieverplichting eerder kan eindigen bijvoorbeeld doordat de draagkracht van de alimentatieplichtige door werkloosheid nihil wordt of de alimentatiegerechtigde meer eigen inkomsten krijgt en daarmee volledig in de behoefte voorziet.  

Er wordt bij de vaststelling van de maximale alimentatieduur onderscheid gemaakt tussen echtscheidingen en beëindigingen van geregistreerd partnerschappen waarbij een verzoek tot partneralimentatie werd ingediend:

 • (I) in de periode voor 1 juli 1994;
 • (II) in de periode van 1 juli 1994 tot 1 januari 2020; en
 • (III) in de periode na 1 januari 2020.

In de gevallen bedoeld onder I zit er geen maximum aan de alimentatieverplichting, tenzij er destijds een termijn werd afgesproken. Werd er niets afgesproken dan kan, als de alimentatieverplichting langer dan vijftien jaar heeft gelopen, de rechter de alimentatieplicht stopzetten tenzij dat te ingrijpend zal zijn voor de alimentatiegerechtigde.

In de gevallen onder II geldt het volgende:

 • Heeft het huwelijk langer geduurd dan 5 jaar of zijn er tijdens het huwelijk kinderen geboren, dan geldt een maximale alimentatieduur van 12 jaar.
 • Heeft het huwelijk korter geduurd dat 5 jaar en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren, dan geldt een maximale alimentatieduur die gelijk is aan de duur van het huwelijk.

In de gevallen bedoeld onder III geldt dat de alimentatieduur gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop gelden echter wel uitzonderingen.

PARTNERALIMENTATIEDUUR

De termijn waarover partneralimentatie betaald moet worden gaat van start zodra de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Indexering partneralimentatie

Elk jaar worden de alimentatiebedragen verhoogd (geïndexeerd) met een door de Minister van Justitie te bepalen percentage. De hoogte van dit percentage verschilt per jaar, afhankelijk van het prijsindexcijfer.

Met onderstaande tool kun je berekenen hoe de jaarlijkse indexering een eenmaal vastgesteld bedrag aan partneralimentatie verhoogt.

Wijziging partneralimentatie (artikel 1:401 BW)

Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst tussen partijen, waarin een partneralimentatieverplichting is opgenomen kan bij latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer:

 • die alimentatieverplichting door een wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen (dit geldt zowel voor een rechterlijke uitspraak als voor een overeenkomst);
 • die alimentatieverplichting van meet af aan niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan doordat van onjuiste of van onvolledige gegevens is uitgegaan (dit geldt alleen voor een rechterlijke uitspraak);
 • de overeenkomst over die alimentatieverplichting is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven (dit geldt alleen voor een overeenkomst) en tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst bewust van de wettelijke maatstaven afweken (in dat laatste geval kan de alimentatieovereenkomst enkel gewijzigd worden als er sprake is van een wijziging van omstandigheden die meebrengt dat de wederpartij, in het licht van alle dan bestaande omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten).

Einde partneralimentatie

De verplichting tot betaling van partneralimentatie eindigt indien:

 • de termijn waarbinnen alimentatie moet worden betaald is geëindigd;
 • de partner die alimentatie ontvangt niet langer behoeftig is, bijvoorbeeld doordat zijn of haar inkomen is toegenomen;
 • de partner die alimentatie moet betalen geen draagkracht meer heeft, bijvoorbeeld doordat zijn of haar inkomen is afgenomen;
 • een van de partners overlijdt;
 • de partner die alimentatie ontvangt gaat samenwonen, trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap.

Herberekening partneralimentatie

Zoals hiervoor al genoemd, kan het voorkomen dat de tussen jou en jouw ex-echtgenoot overeengekomen partneralimentatie of de door de rechtbank vastgestelde partneralimentatie niet meer passend is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer jij of jouw ex-partner meer of minder bent gaan verdienen.

Ons kantoor biedt de mogelijkheid om een herberekening voor de partneralimentatie te maken. Op basis van de beschikbare financiële gegevens maakt de advocaat een berekening. Bij deze berekening ontvangt u een toelichting en een advies of wijziging van de alimentatie middels een procedure haalbaar is. Ons kantoor hanteert hiervoor een vaste prijs.

Benieuwd naar de kosten? Neem dan contact met ons op.

Benodigde stukken voor het maken van een alimentatieberekening

Scroll naar top